ดัชนีคุณภาพชีวิตระดับภาค
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปี ภาค  
มิติคุณภาพชีวิต