ดัชนีคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปี ภาค   จังหวัด
มิติคุณภาพชีวิต